Algemene eXam info

Geachte oud medewerk(st)er MUMC+,

Sinds maart 2000 bestaat de vereniging van oud medewerk(st)ers van het azM/MUMC+,  eXaM genaamd.

De vereniging is op initiatief van de Raad van Bestuur opgericht en stelt zich ten doel de contacten te blijven onderhouden met personen, die het azM/MUMC+ hebben verlaten in verband met pensionering of invaliditeitspensioen.

Als vereniging organiseren wij jaarlijks een aantal activiteiten (o.a. uitstapjes), die een (semi)cultureel karakter hebben. De ervaring heeft geleerd, dat de leden zeer enthousiast zijn over het geboden programma, hetgeen tot uitdrukking komt in het aantal deelnemers aan de activiteiten.

Daarnaast organiseren wij een aantal keren per jaar lezingen over bij voorbeeld  ontwikkelingen in het ziekenhuis én maandelijks (m.u.v. de maanden juli en augustus) de z.g. Soosbijeenkomsten, die ten doel hebben de onderliggende relatie tussen de eXaM leden te verstevigen. De lezingen zijn gratis toegankelijk.

Onze leden worden op de hoogte gehouden van de voorgenomen activiteiten d.m.v. het Bulletin. Tot voor kort bereikte dit de leden alleen per post of per email, recentelijk ook via de site: htpps://exam.mumc.nl. Wij adviseren u deze site alvast eens te bekijken. U kunt dan onder 'Activiteiten, Sport en bewegen' zien, dat MUMC+sport en beweegt aan de eXaM leden de mogelijkheid biedt aan een aantal sport- en beweegactiviteiten deel te nemen.

Onze kerstviering, waaraan zo'n 250 personen deelnemen, is inmiddels een van de hoogtepunten van het jaar geworden. De kerstviering bestaat uit een middagprogramma (optreden van een orkest, muziekensemble, zangkoor) en een kerstdiner, aangeboden door de Raad van Bestuur. De kerstviering is toegankelijk voor de leden en één introducé.

Voor deelname aan de activiteiten (uitstapjes) wordt van de leden een bijdrage gevraagd. Voor de introducés is de bijdrage enigszins hoger.

Bij de Soosbijeenkomsten (in Au Coin) wordt een gratis kopje koffie en een drankje geserveerd.

Door de Raad van Bestuur wordt aan de leden van eXaM de z.g. smartcard ter beschikking gesteld. Deze kan worden aangevraagd via ons secretariaat (zie onderaan); sinds 1 januari 2015 betaalt ieder eXaM lid € 25,00 borg hiervoor. Met de smartcard kan tegen de normale prijzen gebruik worden gemaakt van het personeelsrestaurant; ook heeft men toegang tot de fietsenstalling én kan men tegen betaling van '€ 2,00 per keer' parkeren op parkeerterrein P-10. Voor de aanvraag van uw smartcard kunt u terecht bij het Servicebureau van het Facilitair Bedrijf. Het aanvraagformulier ontvangt u ondertekend/met stempel van de secretaresse van eXaM.

Aan het lidmaatschap van eXaM is een jaarlijkse bijdrage verbonden. Deze is sinds 1 januari 2013 vastgesteld op € 35,00. U ontvangt hiervoor een nota in de maand januari.

Als u zich als lid aanmeldt in de loop van het verenigingsjaar, betaalt u een evenredig deel van de jaarlijkse bijdrage.

Als bestuur streven we ernaar, dat zoveel mogelijk azM/MUMC+ gepensioneerden lid willen worden om zo het draagvlak voor onze activiteiten te kunnen vergroten.

Wij rekenen op u, zodat wij onze vereniging nog meer gestalte kunnen geven, dan tot nu het geval is én om – daar waar nodig – op te komen voor de belangen van onze leden.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur
Adri Dansen, voorzitter eXam

Secretariaat Exam: 
p/a Secretariaat Facilitair Bedrijf
Managementondersteuning
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
tel. 043-3876809
 
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur